RODO

Klauzula informacyjna dla pacjentów

SPÓŁDZIELCZEGO CENTRUM REHABILITACYJNO- MEDYCZNEGO RESURS

Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółdzielcze Centrum Rehabilitacyjno- Medyczne RESURS z siedzibą: ul.Wyszyńskiego 96/98, 50- 307 Wrocław

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usługi:

  1. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Elżbieta Adamczyk

tel.500056071,e-mail:e.adamczyk@resurs.com.pl
adres do korespondencji: ul.Wyszyńskiego 96/98, 50-307 Wrocław

  1. Dane osobowe przetwarzane są w celu poprawnej realizacji usługi i wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów , zakresie i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069),o Służbie Medycyny Pracy(Dz.U.2014poz.1184), Dz.U.2016.2067, jak również ustawy z dnia 6 listopada o prawach i Rzeczniku Praw Pacjenta(Dz.U.2017.1318)
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym , jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich udostępnienia. Nieudostępnienie ich wiąże się z odmową realizacji świadczeń.
  4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
  5. Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa jak również podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów w związku z realizacja obowiązków Administratora.
  6. Jako Administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  7. Twoje dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.

Wrocław dn.30.11.2021. Prezes Zarządu
Mgr inż. Jerzy Kowalew