Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 3.4. Dotacja na kapitał obrotowy

Nazwa projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Spółdzielczego Centrum
Rehabilitacyjno - Medycznego Resurs w związku z pogorszeniem sytuacji
finansowej spowodowanej epidemią Covid-19., w ramach działania 3.4 Dotacja
na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Poprawa płynności finansowej Spółdzielczego Centrum
Rehabilitacyjno - Medycznego Resurs, która uległa pogorszeniu w związku z
pandemią Covid-19. Spółdzielnia w związku z pandemią zmuszona była do
ograniczenia swojej działalności, w okresie od połowy marca do końca maja
2020 roku oraz od końca października 2020 roku, w zakresie organizacji
turnusów rehabilitacyjnych oraz pobytów profilaktyczno- leczniczych.

Planowane efekty jakie Spółdzielcze Centrum Rehabilitacyjno - Medyczne
Resurs uzyska dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej to poprawa
sytuacji finansowej oraz możliwość bieżącego regulowania wszystkich
zobowiązań.

Wartość projektu: 128.502,39 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem
tysięcy pięćset dwa złote 39/100). Kwota ta stanowi 100% kosztów
kwalifikowalnych określonych w umowie.